Junichi Rekimoto

Junichi Rekimoto

University of Tokyo